Opis kursów

Zapraszam na kursy intensywne do Krakowa z możliwym noclegiem na miejscu. Tygodniowy kurs D-Method może pokryć materiał rocznego kursu szkolnego. Gwarantuję, że kursant nabędzie konkretnych umiejętności językowych, zwłaszcza komunikacyjnych. Dobór tematów i ilości godzin odbywa się bezpośrednio z kursantem. Bardzo korzystne ceny.
Oferuję cztery rodzaje kursów:

 • Autorski kurs „You can do it” od poziomu Beginner do Pre-Intermediate
 • Kursy metodyczne D-Method dla nauczycieli
 • Kursy na wyższych poziomach zaawansowania z elementami D-Method
 • Kursy o regularnym układzie godzin dla mieszkańców Krakowa

Kurs „You can do it”
Dowolny wiek, poziom elementarnej komunikacji
Od Beginner, Elementary do Pre-Intermediate

 Całość oparta jest na założeniach D-Method, więc realizacja materiału przebiega  zgodnie z założeniami tej metodyki. Ćwiczony materiał musi przejść przez pięć faz:

      Etap 1 – doświadczenie języka poprzez ruch i język gestów
Etap 2 – doświadczenie języka poprzez gry z użyciem flash cards
Etap 3 – ćwiczenia pisemne – materiały własne D-Method
Etap 4 –  teksty, CD-R i filmy
Etap 5 – etap twórczy – aktywność  własna ucznia i konwersacja

W skład kursu wchodzą zeszyty ćwiczeń, które realizują trzeci etap procesu nauczania. Same zeszyty wyrwane z kontekstu  nie mają większej wartości.

Kurs „You can do it”  dzieli się na cztery części:
Kurs A – świat wokół
ciebie

W tej części dominuje słownictwo rzeczownikowo- przymiotnikowe i struktury opisowe. Celem jest doprowadzenie ucznia do umiejętności opisu dowolnego obrazka, a co za tym idzie, opisu otaczającego świata w sposób bardzo prosty. Uczymy kursantów nazywać to, co ich otacza. Słownictwo rzeczownikowo-przymiotnikowe, którym powinni operować, dotyczy środowiska w którym żyją. Struktury jakich uczymy to – this/that/these/those/there, zaimki plus be, zaimki dzierżawcze, can, have, like, want, struktury czasu ciągłego. Uczymy się opisywać to, co nas otacza w czasie przeszłym (struktury this, that, these, those, there plus was, were

Tematy:

 •  Liczby, kolory, podstawowe przymiotniki 
 • Krajobraz, przyroda
 • Zwierzęta
 • Miasto, budynki
 • Pogoda, pory roku
 • Dom, pomieszczenia, usytuowanie przedmiotów ( pod, w, na……)
 •  Ludzie, rodzina, o sobie
 • Ciało, wygląd zewnętrzny, proste emocje
 • Ubrania
 • Sporty
 • Jedzenie
 • Transport – pojazdy
 •   Zawody
 • Opisy przedmiotów i miejsc
 •   Szkoła – przybory szkolne, przedmioty, pomieszczenia 

Kurs B – reagujesz na sytuację

Część druga  skupia się na czasownikach, w tym modalnych i strukturach przydatnych
w wielu codziennych sytuacjach – np. na poczcie, dworcu, lotnisku, u lekarza, w banku itp. Kurs obraca się wokół tych samych tematów co kurs A, ale celem nie jest opis czegokolwiek, a raczej reakcja na daną sytuację. Zatem wracamy do tematów kursu A
i poszerzamy go o sytuacje takie jak: at the train station, at school, at  the post office,
in a restaurant, shopping itp.
Znacznie poszerzamy słownictwo czasownikowe, w tym czasowniki modalne w funkcji podstawowej i funkcjach prośby i nakazu. Pracujemy głównie na czytankach, krótkich i łatwych dialogach, filmach, które pomagają poczuć sytuację i programach komputerowych. Poznajemy struktury  need, have to, could, would like, may must, mustn`t, should, enjoy, hope, hate, to be going to. Korzystamy ze struktur czasów – Present i Past Continuous oraz niektórych struktur w czasach prostych bez wgłębiania się jednak w ich specyfikę.

Tematy:

 • Słownictwo czasownikowe na bazie tematów opisowych z kursu A
 • Obyczaje zwierząt
 • Różne miejsca zamieszkania
 • Na dworcu
 • Na poczcie
 • Na lotnisku
 • U lekarza
 • Zakup ubrań
 • Zakupy spożywcze
 • Telefonowanie
 • Zakup biletów
 • Poruszanie się po mieście
 • Dialogi szkolne
 • O sobie i członkach rodziny – cd
 • W restauracji
 • W hotelu
 • Na egzaminie, wypełnianie prostych formularzy

Kurs C – działasz w czasie

Część trzecia uczy czasów prostych i ciągłych  po kolei.  Kurs w znacznym stopniu poszerza słownictwo czasownikowe. Tematem kluczem jest Daily Routine. Celem tego etapu jest:

 • Poznanie czasów prostych i ciągłych – teoretyczne i praktyczne (Present, Past, Future)
 • Podstawowe konstrukcje zdaniowe – ustawienie podmiotu i orzeczen
 • Formy bezokolicznika angielskiego
 • Nauka o dopełnieniach czasowników: like, want, would like, need, enjoy, hope, must, may, can, could, mustn`t, have to, to be going to, itp.
 • Czas Present Perfect (simple i continuous)
 • Czas Past Perfect

Tematy:

 •     Czas Present Simple – Daily Routine (czynności dnia codziennego)
 •     Czas Past Continuous – czas przeszły ciągły
 •     Czas Past Simple – przeszły prosty
 •      Struktury z when, while, as w czasach przeszłych
 •   Struktura – going  to  wyrażająca plany
 •     Czas przyszły (Future)
 •   Czasowniki modalne – musieć, móc, powinność i inne np. chcieć, potrzebować
  w
  różnych czasach

Kurs D – budujesz dom z cegiełek, które zgromadziłeś
Kurs gramatyczno – konwersacyjny, bardziej ćwiczeniowy niż poznawczy

Część czwarta nie realizuje nowego materiału, ale wykorzystuje ten wcześniej nabyty
w różnych kontekstach. Tematem kluczem tej części jest Mixed Tenses – czyli kursant uczy się posługiwać wszystkimi czasami naraz w różnych sytuacjach. Celem tego etapu jest praktyczne użycie tego, czego do tej pory się nauczyliśmy. Ćwiczymy, konwersujemy, poznajemy sytuacje, w których używamy poszczególnych czasów
i struktur, pracujemy na tekstach, lekturach, filmach, dialogach i programach komputerowych. Szczególnie ważne będą tu odpowiednio dobrane filmy, które pokażą praktyczne zastosowanie przyswojonego wcześniej materiału. Ten kurs powinien zakończyć etap komunikacji podstawowej, który mieści się w obrębie poziomów Elementary i Upper Elementary. Nabyte umiejętności powinny pozwolić na w miarę swobodną, ale jeszcze nieprecyzyjną komunikację, taką, która pokryje większość życiowych, zwykłych sytuacji i rozmów, ale nie pozwoli np. na filozofowanie po angielsku.

Kluczowe tematy to:

 •    Mixed tenses ( mieszanka czasów)
 •    Czasowniki modalne w czasach przeszłych i przyszłych oraz ich synonimy
 •    Strona bierna
 •    Pytania pozorne i rozłączne
 •    Opowiadania
 •    Proste konstrukcje Infinitive, Gerund

Podsumowanie

Techniki pracy D-Method działające na różne zmysły pozwalają opanować podany materiał w sposób czynny, tzn.uczniowie po tym kursie faktycznie potrafią się skutecznie komunikować, oczywiście w sposób najprostszy i z licznymi błędami, ale jednak panują nad sytuacją. Zakres czynnego słownictwa  kursów A, B, C i D wystarczy do porozumienia., ale nie wystarczy do toczenia zawiłych dyskusji.  Poziom rozumienia języka jest stosunkowo wysoki dzięki odpowiednio dobranym filmom i programom komputerowym, które budują język bierny. Kolejne etapy są dłuższe i znacznie ubogacają język, ale tylko pod warunkiem, że są dobrze zrobione podstawy.

                 Zapraszamy na kurs !!!